درباره ما

از کارما بدانید

«کارما» معتقد است دنیای امروز دنیای ارتباطات وسیع ، ساده سازی پیچیدگی ها، چابکی و آمیختن ذکاوت و مهارت است. هدف ما تلفیق تجربه و تازگی در به کارگیری ابزار های روابط عمومی ، تبلیغات و بازاریابی برای ارتقای جایگاه کسب و کارهاست .
تجربه بیش از 20 سال حضور در فضای روابط عمومی و تبلیغات به ما آموخته است تعهد به کسب آگاهی و رشدی مداوم کلید در گنج مفید بودن است.
آرمان ما با الهام از《ساندرا استال》، ساخت روابط معنا دار به منظور دستیابی به اهدافی بزرگ تر است.
《 کارما 》در هر قدم رو به اوج، پایانی متفاوت را برای شما رقم می زند.