آژانس تبلیغاتی کارما

karma

advertising agency

مطالعات و مدیریت رفتار سازمانی

مدیریت رفتار سازمانی

بهبود عملکرد کارکنان و افزایش رضایت‌مندی آنها

یکی از اساسی‌ترین مواردی که سبب تجربه کسب و کار کارآمد می شود؛ مدیریت رفتار سازمانی است. سابقه مطالعات مربوط به آن به ایالت ایلینویز باز می گردد که بر روی کارگران شرکت وسترن الکتریک انجام شد. مدیران با کسب اطلاعات کافی در رابطه با رفتار سازمانی و مدیریت آن، تاثیر بسیاری بر ارتقای عملکرد سازمان و کسب و کار مدنظر خود خواهند داشت.  در رفتار سازمانی، نحوه تعامل افراد مورد بررسی قرار می گیرد. سپس به منظور بهبود عملکرد آنها و افزایش میزان رضایت‌مندی در کارکنان، از اصول رفتار سازمانی بهره گرفته می شود.

تاثیرگذاری مدیریت رفتار سازمانی در کسب و کارهای مختلف

با شناخت درست رفتار سازمانی، نسبت به مسائلی که  سبب افزایش عملکرد کارکنان در سازمان و کسب و کار می شود، درک درستی خواهید داشت. مطالعه رفتار سازمانی بر روی سه بعد فردی، گروهی و سازمانی انجام می‌شود. در بعد فردی به بررسی تاثیر شخصیت فرد بر رفتار وی، پرداخته می شود. در بعد گروهی، مطالعه بر روی تاثیر شخصیت فرد بر تعاملات گروهی و تیمی او انجام می گیرد. در بعد سازمانی نیز سازمان را مستقل در نظر گرفته و موارد مختلفی در آن مورد بررسی قرار می گیرند.

مدیریت رفتار سازمانی

رسالت اصلی مدیریت رفتار سازمانی این است که مدیران بتوانند با درک تعاملات انسانی موجود در سازمان، در رسیدن به اهداف آن به بهترین شکل ممکن عمل کنند. در ادامه به برخی از اهداف OBM اشاره می کنیم: